*STRONA GŁÓWNA

*MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

*REGULAMIN PRZEDSZKOLA

*KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ

*O NAS

*INFORMACJE DLA RODZICÓW

*KADRA PEDAGOGICZNA

*UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

*KONTAKT

*GRUPY PRZEDSZKOLNE

*GALERIA ZDJĘĆRegulamin Przedszkola Nr 72
w Lublinie ul. Różana 9

Przedszkole jest instytucją oświatową spełniającą funkcję opiekuńczą i wychowawczo- dydaktyczną. Praca wychowawczo- dydaktyczna realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Cele i zadania przedszkola
Celem przedszkola jest zapewnienie opieki, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym a w szczególności :
a) pomoc rodzicom w opiece nad ich dziećmi w czasie pracy,
b) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
c) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą dzieci,
d) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami.
Ustalenia organizacyjne wpływające na harmonijne funkcjonowanie placówki
a) przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-17:00
b) dzieci należy przyprowadzać do godz. 8:30
c) ze względu na bezpieczeństwo prosimy rodziców o wprowadzanie dzieci do sal i przekazywanie ich pod opiekę nauczycielce
d) o ewentualnym, późniejszym przyprowadzeniu dziecka należy powiadomić wcześniej, by nie dezorganizować życia w grupie
e) dzieci z przedszkola odbierane są przez rodziców, upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią lub rodzeństwo od 13 roku życia, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
f) nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci z objawami choroby (w przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków)
Obowiązki i uprawnienia rodziców
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
a) interesownie się treścią pracy przedszkola, branie czynnego udziału w zebraniach dla rodziców i innych formach spotkań
b) zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów
c) regularne i terminowe wnoszenie opłat za przedszkole
d) podawanie aktualnych telefonów kontaktowych do rodziców
Rodzice mają prawo do:
a) zgłaszania do dyrektora przedszkola i nauczycieli swoich propozycji dotyczących pracy przedszkola
b) uzyskiwania na bieżąco informacji odnośnie rozwoju dziecka i jego osiągnięć
c) umówienia się na indywidualne spotkanie z nauczycielem- wychowawcą
d) korzystania z porad psychologa, pedagoga, logopedy zatrudnionych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej opiekującej się przedszkolem
e) reprezentowania ogółu rodziców przez Radę Rodziców
Przestrzeganie regulaminu usprawni pracę przedszkola i zapewni miłą atmosferę dzieciom, których dobro jest nasza wspólną sprawą.